Beeldmerk De Ronde van Arnhem, powered by Mantel.

Privacybeleid voor deelnemers

Central Events BV verzamelt voor een optimale deelname aan en beleving van onze evenementen persoonlijke gegevens van u. We lichten hierbij toe hoe wij deze gegevens gebruiken.


Wie verwerkt uw gegevens ?

Central Events BV is de verantwoordelijke voor het beheer van uw gegevens.

Central Events BV

Europalaan 2

3526 KS Utrecht
KVK nummer: 73891908


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens:


Welke gegevens gebruiken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u ons bezorgt bij de inschrijving, o.a.:


Naast deze gegevens gebruiken wij soms ook de volgende gegevens die u betreffen:


Hoe lang worden deze gegevens bewaard en uw informatie onderhouden?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig (i) om u de door u gevraagde diensten te kunnen verlenen, (ii) voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en (iii) voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Indien wij beelden van veiligheidscamera’s verzamelen, bewaren wij die maximaal één maand na het evenement.

Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen. U heeft altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en uw contactgegevens zullen dan worden gewist.

Bij uitzondering zullen de foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur.

Wij zullen uw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.


Met wie delen wij uw gegevens en waarom?

Wij doen een beroep op derden, onderaannemers, externe dienstverleners, andere instanties en Mantel BV, die gespecialiseerd zijn in bepaalde taken:

Met deze derden hebben wij de nodige afspraken gemaakt: zij zullen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van hun overeenkomst met ons.

Bepaalde onderaannemers verwerken uw gegevens buiten de EU: voor deze werden specifieke beschermingsmaatregelen genomen: ofwel zijn ze gevestigd in landen die een passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, ofwel hebben wij zogenaamde “standard contractual clauses” met hen afgesproken. Indien wij beroep doen op verwerkers gevestigd in de Verenigde Staten kan het ook dat zij vallen onder het “Privacy Shield” programma. Een kopie van deze maatregelen is verkrijgbaar op verzoek; stuur hiervoor een email naar: info@centralevents.nl.

Wij geven uw gegevens niet aan derden door, behalve:


Uw rechten

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht om zich in bepaalde omstandigheden te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking).

U heeft ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar info@centralevents.nl met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen. Een identiteitsbewijs kan worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat sommige Persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


Gebruik van foto’s en video’s

Tijdens het evenement worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen.

Het evenement vindt plaats op een publiek toegankelijke locatie. Door uw deelname aan een publiek evenement aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website van het evenement voor de promotie en sfeerbeleving van het evenement en van de volgende edities hiervan. U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen tot 6 weken na het evenement. Daarvoor mag u een e-mail sturen naar info@centralevents.nl met aanduiding van uw naam, voornaam, en de naam van het evenement waaraan u heeft deelgenomen en aanduiding van de betrokken foto of video. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

Foto’s of audiovisueel materiaal worden niet aan partners of sponsors overgemaakt, tenzij u hiermee heeft ingestemd.


Klachten

Als u vragen of klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan willen wij proberen u te helpen.

Contacteer ons daarvoor op info@centralevents.nl.

Als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


Update

Deze privacy policy werd laatst geactualiseerd op 1 april 2024. Wij passen de privacy policy geregeld aan in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Nieuwe updates zijn beschikbaar op de website van www.centralevents.nl.